Algemene voorwaarden & Privacy verklaring

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle deelname aan Yoga Roots Amsterdam lessen, workshops, acupunctuur behandelingen, coaching en retraites in en buiten de studio van Yoga Roots Amsterdam. Door deelname aan een yogales, workshop, acupunctuur behandeling, coaching of retraite verklaart de student/deelnemer akkoord te zijn met deze Algemene Voorwaarden.

Yoga Roots Amsterdam kan deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is steeds beschikbaar op de website. Eventuele wijzigingen van de Algemene Voorwaarden worden vooraf per e-mail aangekondigd. Yoga Roots Amsterdam staat bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer: 58646612.

 

Yoga lessen, acupuntuurbehandelingen en coaching

YOGA ROOTS AMSTERDAM:

 • YOGA ROOTS YOGABLOK

Een yogablok loopt van school vakantie tot aan schoolvakantie. Mocht er een les gemist worden, dan kan deze binnen het blok op een andere dag worden ingehaald. De periode van het blok wordt per e-mail gecommuniceerd.

  • YOGA ROOTS PROEFLES
   Eenmalig kan er tegen gereduceerd tarief een proefles gevolgd worden.
  • YOGA ROOTS KAART
   Deze kaart geeft recht op 10 lessen De lessen dienen binnen 4 maanden gebruikt te worden.
   Op vertoon van een officiële studenten kaart of OV-studenten kaart geeft Yoga Roots Amsterdam 10% korting op alle (privé) yogalessen bij Yoga Roots Amsterdam.
  • YOGA ROOTS ACUPUNCTUUR & COACHING                                                                                                 Vooraf  aan de behandelingen vindt er een intake gesprek plaats van een uur. De opvolgende behandelingen zijn bij acupunctuur 45 minuten en bij coaching 60 minuten.

 

Betaling en Prijswijziging

Betaling kan worden gedaan in contanten of via overboeking op IBAN: NL49RABO0157321630 t.n.v. Yoga Roots Amsterdam. BIC: RABO NL 2U.

Het Yoga Roots Yogablok, de Yoga Roots Kaart Yoga Roots workshops en Yoga Roots Retraites moeten vooraf worden voldaan. Acupuntuurbehandelingen en coaching worden aan het eind van de maand gefactureerd, tenzij de behandelingen tijdens een retreat plaatsvinden.

Prijswijzigingen worden vooraf per e-mail en op de website aangekondigd.

 

Huisregels

   • Kom fris naar de yoga les. Het gebruik van deodorant wordt zeer op prijs gesteld. In verband met mogelijke allergieën van andere studenten, wordt iedereen verzocht geen parfum, aromatherapie olie of andere geuren te dragen.
   • Draag schone yoga kleding tijdens de yoga lessen, waar je makkelijk in kunt bewegen.
   • Wij adviseren niet later dan 2 uur voor de yoga les te eten en in ieder geval geen yoga op een volle maag te beoefenen.
   • Geen schoenen in de yoga studio.
   • Yoga Roots Amsterdam stelt yoga matten ter beschikking voor gebruik tijdens de yogales. De yoga mat dient na gebruik altijd schoongemaakt en opgeruimd te worden door de student die daarvan gebruik heeft gemaakt.

 

Aansprakelijkheid

Yoga Roots Amsterdam aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel, verlies of schade verband houdende met het volgen van yoga les(sen), acupuntuur behandelingen en coaching bij Yoga Roots Amsterdam.

Yoga Roots Amsterdam werkt alleen met gecertificeerde yoga docenten en/of behandelaars en zorgt altijd voor begeleiding van hoge kwaliteit. Toch bestaat er altijd de kans een blessure op te lopen tijdens een yogales of bijwerkingen te krijgen na een behandeling. Door deelname aan een yoga les, acupuntuur behandeling of coaching bij Yoga Roots Amsterdam, aanvaardt de deelnemer dit risico op een blessure of bijwerkingen bij een behandeling. Yoga Roots Amsterdam biedt de volgende richtlijnen om het risico op een blessure te verminderen:

   • Consulteer een arts voordat je met yoga lessen begint indien je er niet zeker van bent dat je helemaal gezond bent, of indien je zwanger bent.
   • Indien je een blessure hebt, medicijnen gebruikt of last hebt van een ander lichamelijk ongemak, laat dit dan altijd aan de betreffende yoga docent weten voordat je aan de yoga les  of behandeling begint.
   • Luister naar en volg de instructies van de betreffende yoga docent.
   • Voer de yoga oefeningen zorgvuldig uit en luister naar je lichamelijke beperkingen.
   • Voer geen yoga oefeningen uit die pijnlijk zijn.
   • Stel vragen wanneer je een oefening niet begrijpt.
   • Voer tijdens de menstruatie geen omgekeerde houdingen uit.

 

Deelname Workshop c.q. Retreats en Inschrijfgeld

Een deelnemer kan deelnemen aan een Workshop of Retreat nadat deze zich vooraf bij Yoga Roots Amsterdam daarvoor heeft ingeschreven en het inschrijfgeld of de Prijs heeft betaald. Inschrijving kan per e-mail aan info@yogaroots.amsterdam. Een plaats in de Workshop of Retreat is gegarandeerd nadat Yoga Roots Amsterdam de betaling van het inschrijfgeld heeft ontvangen.

Voor sommige Workshops en Retreats geldt een zogeheten “Early bird” tarief.
Dit gereduceerde tarief is geldig tot de op de Website genoemde datum. Na deze datum geldt, zonder uitzondering, het, eveneens op de Website genoemde, normale tarief.

 

Annulering deelname Workshop

   • Tot één (1) maand voor de geplande Workshop datum kan de Deelnemer zijn inschrijving annuleren onder inhouding van € 25,- administratiekosten bij workshops van €75,- en hoger.
   • Tot één (1) week voor de geplande Workshop datum kan de Deelnemer zijn inschrijving annuleren in welk geval 50% van de prijs in rekening wordt gebracht.
   • Binnen 7 dagen voor de workshop kan er geen restitutie van het bedrag meer plaats vinden.
   • Annulering kan per e-mail aan info@yogaroots.amsterdam plaats vinden.
   • Yoga Roots Amsterdam behoudt zich het recht voor een Workshop te annuleren wegens onvoldoende deelnemers. In dat geval wordt de door de Deelnemers reeds betaalde prijs terugbetaald.

 

Annulering deelname Retreat

  • Tot 60 dagen voor de geplande Retreat kan de Retreat Deelnemer zijn inschrijving annuleren, in welk geval 50% van de prijs in rekening wordt gebracht.
  • Indien de Retreat Deelnemer zijn inschrijving annuleert binnen 7 dagen voor aanvang van de Retreat, wordt de reeds betaalde Prijs niet terugbetaald.
  • Yoga Roots Amsterdam behoudt zich het recht voor een Retreat te annuleren wegens onvoldoende deelnemers. In dat geval wordt de door de Deelnemers reeds betaalde prijs terugbetaald.
  • Annulering kan per e-mail aan info@yogaroots.amsterdam plaats vinden.

 

Annulering acupunctuur of coachings-afspraak

Afspraken dienen telefonisch of per mail minstens 24 uur van te voren geannuleerd te worden anders worden ze in rekening gebracht.

 

PRIVACY VERKLARING

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat de behandelend therapeut een dossier aanlegt. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die de behandelend therapeut, na uw expliciete toestemming, heeft opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

 • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens;
 • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens
 • uw behandelend therapeut heeft als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
 • uw behandelend therapeut heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld wanneer de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat de behandelend therapeut of zijn administrateur een factuur kan opstellen.

Als de behandelend therapeut om een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal deze u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Privacy op de zorgnota
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • uw naam en BSN-nummer
 • uw geboortedatum
 • De datum van de behandeling
 • Consult acupunctuur